L.A.G.M. VAN VUGT – NO TITLE

90,00

By L.A.G.M. van Vugt, 1988

Collection Rotterdam, not framed.

Sizes:

59,5 x 80 cm